Stary cmentarz

w Lesku

Biogramy

Gizela i Marceli Ochęduszkowie

W tym samym czasie pracę nauczycielki nadetatowej podjęła szesnastoletnia Gizela Ostruszkówna, córka Antoniego, przeniesionego do Leska urzędnika administracji austro-węgierskiej. Jej matka, Augustina Sasin pochodziła z Czech (Gizela urodziła się w Hranicach na Morawach (niem. Mährisch Weißkirchen). Tak młody wiek przyjętej sugeruje, że stanowisko wakowało i z konieczności zatrudniono osobę bez patentu nauczycielskiego (w takim wypadku wystarczało ukończenie szkoły wydziałowej o sześciu klasach). Egzamin kwalifikacyjny Gizela zdała w 1896 r., rok później wyszła za mąż za Marcelego Ochęduszkę.

W 1899 r. dotychczasowa 5-klasowa szkoła mieszana została podzielona. Oboje zostali nauczycielami szkoły męskiej. Kronika tejże szkoły obejmująca pierwsze lata funkcjonowania została zniszczona podczas I wojny światowej, dlatego z podstawowych o niej informacji wiemy tylko tyle, że Marceli Ochęduszko został jej kierownikiem w 1908 r., obejmując stanowisko po Józefie Deckerze (mianowanym inspektorem szkolnym w Sokalu). Staje mi przed oczami postać poważna kierownika Ochęduszki z trzciną w ręku, który każdą reprymendę zaczynał od słów:"ty baciarzu".  Kierownicy szkoł mieli najczęściej ograniczone do minimum godziny lekcyjne. Gizela Ochęduszko uczyła m.in. śpiewu. Jej lekcje były bardzo lubiane.

W okresie wojennym szkoła męska wznowiła funkcjonowanie po powrocie Ochęduszków z Pardubic, gdzie uciekli do rodziny w pierwszych miesiącach wojny. W ciężkich warunkach nauczycielom leskim udawało się kontynuować działalność oświatową mimo złego stanu zajmowanych często na potrzeby wojska budynków, braku pomocy naukowych, sprzętu i ograniczonej kadry, którą wsparli w miarę możliwości nauczyciele ewakuowani z innych placówek. Wobec trudności zaopatrzeniowych w 1917 r. Ochęduszko zaangażował się w działalność Związku Ekonomicznego urzędników i nauczycieli, którego celem było dostarczanie członkom potrzebnych do życia  artykułow za gotówkę. Był jego pierwszym dyrektorem wespół z Aleksandrem Zakliczyńskim i Edwardem Kozdroniem (szersza działalność Związku nie jest bliżej znana, możliwe że wobec bliskiego końca wojny szybko przestał działałać).

Gizela i Marceli pozostawali w czynnej służbie nauczycielskiej do 1925 r., kiedy to decyzją Rady Szkolnej Krajowej zostali przeniesieni w stan spoczynku. Dzień ich pożegnania był dla szkoły wyjątkowy.

[...] O godzinie 9-tej udała się młodzież tut. szkoły wraz z gronem nauczycieli na nabożeństwo dziękczynne do kościoła i cerkwi. W nabożeństwie brała udział także i szkoła żeńska z gronem swych nauczycielek. O godzine 10tej odbył się poranek w przybranej klasie [...]. Prócz tut. szkoły wzięli udział w pożegnaniu pp. Ochęduszków[...] WPan Jan Domiszewski, inspektor tut. Pow. szkolnego, jJWPan August Krasicki, przewodniczący R[ady]Sz[kolnej] miejscowej. Poranek ten był rzeczywiście w całem tego słowa znaczeniu uroczysty. Na samprzód przemówił uczeń klasy 6tej Domagalski do obojga ustępujących pp. Ochęduszków, poczem młodzież odśpiewała kantatę, dalej uczeń kl. 7ej przemawiał do p. Ochęduszki jako dyrektora szkoły, a Szałajko, ucz. kl. 7ej do p. Ochęduszkowej, jako swej nauczycielki. Następnie zabrzmiały pożegnalne słowa "Długo niech żyją nam" odśpiewane przez młodzież. Tu zakończyła pożegnanie młodzież, poczem przemówił do Jubilatów obecny zast. kier[ownika] Tadeusz Budzynowski, kreśląc w swych słowach  wzniosłe zadanie nauczyciela-wychowawcy [...].Następnie zabrał głos JWPan hr. Krasicki, który pożegnał pp. Ochęduszków i podziękował im za pracę długoletnią jako przewodniczący Rsz.miejscowej. Na zakończenie w pięknych słowach pożegnania JWPam ins. Szkolny Domiszewski złożył ustępującycm z posterunku nauczyciela żołnierzom podziękowania za długoletnią pracę i życzenia długich lat życia. [...] Po przemówieniu p. Budzynowskiego krótko odpowiedział p. Ochęduszko, a p. Ochęduszkowa w dłuższej przemowie łkająca ze wzruszenia podziękowała młodzieży i Gronu za słowa uznania. Dzień ten był prawdziwym pokarmem duchowym dla młodzieży [...], która odeszła do domu zalana łzami.

Na emeryturze małżeństwo Ochęduszków dalej było czynne i obecne w życiu codziennym miasta. Marceli był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (sanockiego i leskiego); udzielał się również w Towarzystwie Szkoły Ludowej. Przyczynił się do powstania Klubu Sporowego "Sanovii". Gizela zaangażowała się w działalność Związku Obywatelskiej Pracy Kobiet prowadzącym m.in. akcję dożywiania w szkołach leskich. Prezesowała także Oddziałowi Żeńskiemu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Po śmierci męża pozostała w Lesku. W pamięci pana Tadeusza Kapały zapisała się jako osoba bardzo ciepła i pomocna (tłumaczyła z niemieckiego obozowe listy ojca pana Kapały), ciesząca się estymą wśród sąsiadów. Pod koniec życia opiekowała się nią pani Anna Łabijowa, która po jej śmierci zadbała o wystawienie Ochęduszkom pomnika nagrobnego, odremontowanego w tym roku.

Ochęduszkowie doczekali się trzech synów: Stanisława (termodynamika, profesora Politechniki Lwowskiej, rektora Politechniki Śląskiej), Kazimierza (inżyniera mechanika, specjalisty w zakresie kół zębatych, współtwórcy Instytutu Wydawniczego SIMP) oraz Mariana, który zmarł na suchoty w wieku 18 lat i leży pochowany obok swoich rodziców. Jego nagrobek również został odnowiony w tym roku, podobnie jak nagrobek nauczycielki Eleonory Bisch, o której można przeczytać w publikowanej w "Echu Bieszczadów" Kronice Szkoły Żeńskiej w Lisku.

 

 

Bibliografia:

Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Lesku.

Akta Ziemskiego Archiwum w Opawie.

Kronika Szkoły Żeńskiej w Lisku 1874-1939, s. 12-19.

Kronika Szkoły Męskiej w Lisku 1915-1938, s. 1-10, 51.

Relacja t. Kapały.

Bajorek A. Czterdzieści lat pracy T.S.L. w Lesku, [Lesko, 1938].

Bajorek A. Lesko – miasto mojej młodości, Lesko 1974.

Budziak J. Dzieje Leska 1771-1918, Lesko 1995.

Budziak J. Dzieje Leska 1918-1939, Lesko 2001.

"Gazeta Lwowska" nr 286 z 16 grudnia 1917 r.

Grzyb R. Sanovia Lesko wczoraj i dziś, Lesko 2010.

Lehnert S. Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie, Lwów 1924.

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok 1889, 1890, 1892,1896.

Wojtowicz S. Prawne uwarunkowania nauczycieli pospolitych szkół ludowych w Galicji lat autonomii, "Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy", 2013, nr 1, s. 77-86.

 

A.R.