Stary cmentarz

w Lesku

Statut

Statut

Statut

Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Lesku z dnia. 30.września 2016 roku.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działa na podstawie statutu i nosi nazwę: Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Lesku, zwane w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Lesko.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy.
 3. Stowarzyszenie ma prawo używać własnej pieczęci.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznej krajowej i regionalnych o pokrewnych celach i zadaniach.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest ochrona zabytkowych nagrobków oraz opieka nad mogiłami osób zasłużonych spoczywających na starym cmentarzu w Lesku.

§ 5

Cel określony w §4 Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. podejmowania prac konserwatorskich i remontowanie istniejących obiektów,
 2. prowadzenie lustracji i stanu zachowania nagrobków na starym cmentarzu Leska
 3. popularyzowanie wiedzy o starym cmentarzu poprzez opracowania monograficzne i inne publikacje
 4. realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 5. współpracę z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Radą Miejską i Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko

Rozdział III
Członkowie, ich praca i obowiązki

§ 6

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 1. Osoby fizyczne.
 2. Osoby prawne.
 3. Osoby prawne są wspierającymi członkami Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie realizować cele Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia
 2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w realizacji zadań statutowych
 3. zgłaszania wniosków dotyczących Stowarzyszenia i jego działalności
  Osoby prawne posiadające bierne prawo, mogą także zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie są obowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia
 2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia
 3. popierać działalność Stowarzyszenia w miarę swoich możliwości

§ 10

Członkostwo wygasa poprzez:

 1. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie
 2. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu na skutek popełnienia czynu nieetycznego lub podważającego autorytet Stowarzyszenia
 3. śmierć członka
 4. likwidację osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia
 5. rozwiązanie Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia i struktura organizacyjna

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Kadencja Władz trwa 4 lata.

§ 12

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 13

 1. zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 4 lata, zaś zebranie sprawozdawcze do 30 czerwca każdego roku
 2. o terminie zebrania wraz z proponowanym porządkiem i miejscem obrad Zarząd zawiadamia członków ustnie lub pisemnie na 7 dni przed terminem zebrania
 3. zebranie odbywa się przy co najmniej 50% obecności ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie kwadrans później bez względu na liczbę obecnych.

§ 14

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków
 5. rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków od decyzji Zarządu
 6. uchwalanie zmian statutu przy wymaganej większości 2/3 liczby głosów w obecności 1/2 ogólnej liczby członków
 7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia
 8. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji walnego zebrania.

§ 15

W Walnym Zebraniu udział biorą:

 1. z głosem decydującym – członkowie Stowarzyszenia
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 16

 1. uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze postanowienie statutu nie stanowi inaczej
 2. w razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego
 3. głosowanie we wszystkich sprawach odbywa się jawnie z wyjątkiem spraw, w których głosowania tajnego domaga się co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania uczestników Walnego Zebrania.

§ 17

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
  a) na podstawie uchwały Zarządu,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały
 3. do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

Zarząd

 1. Zarząd składa się z 3 członków
 2. w skład Zarządu wchodzi prezes oraz dwóch członków Zarządu
 3. posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub jego zastępca. Każde posiedzenie jest protokołowane. Protokół podpisują: protokolant i przewodniczący zebrania
 4. członek władz Stowarzyszenia może być odwołany, jeżeli nie przejawia aktywności 
  i nie wywiązuje się z przyjętych obowiązków. Odwołania dokonuje Walne Zebranie Członków

 

§ 19

Do zakresu działań Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania członków
 2. opracowanie programów działania, preliminarzy budżetowych i bilansów
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia, kierowanie jego pracą oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 4. przyjmowanie i wykluczanie członków
 5. zwoływanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań
 6. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych władz
 7. współpraca z terenowymi organami władzy państwowej i samorządowej.

§ 20

 1. posiedzenia Zarządu odbywają się minimum 2 razy w roku lub w zależności od potrzeb
 2. uchwały zapadają zwykłą większością głosów

§ 21

W posiedzeniu Zarządu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 22

Dokumenty oraz dokumenty finansowe podpisują oraz reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz: prezes i członek Zarządu łącznie.

§ 23

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Na pierwszym swym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja działa kolegialnie, dokonując kontroli działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku. Ze swych czynności kontrolnych spisuje protokół.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki Stowarzyszenia
 2. składanie sprawozdania na walnym zebraniu członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi
 3. przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym bądź tajnym zwykłą większością głosów
 2. oddzielnie w głosowaniu jawnym bądź tajnym, zwykłą większością głosów wybiera się Prezesa Stowarzyszenia
 3. o głosowaniu jawnym bądź tajnym stanowić będzie uchwała Walnego Zebrania.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 26

 1. majątek Stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, zapisów oraz z ofiarności publicznej
 2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej
 3. dochód pochodzący z wyżej wymienionych źródeł służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 27

Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa prezes i członek Zarządu łącznie.

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28

 1. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie rozwiązania w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek rozwiązywanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem
 3. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale Walnego Zebrania członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny
 4. Koszty rozwiązania pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.